Simulation modelling is a method to research complex systems, based on developing a computer model, which reproduces the structure and behaviour of the real system and conducting experiments with it. The particularities of the simulation modelling are the dynamic description of the processes; the algorithmic approach to describe the behaviour of the system. This significantly expands the expressive ability and scope of the method in comparison with the mathematical description. Simulation modelling is widely used in different application areas as a decision support tool. 

🎯 The goal of the course: To acquaint students with the principles of construction and application of simulation modelling for workflow analysis

✅ Learning Outcomes:

LO1: Demonstrate an understanding of the theoretical foundations of the simulation modelling

LO2: Develop simple simulation models using modern software, apply basic validation procedures, interpret simulation results, and make decisions based on simulation results

LO3: Recognise the types of business and organisational problems that can be appropriately formulated and analysed using simulation modelling


Kursa satura apraksts:

Studiju kurss sniedz padziļinātu izpratni un praktiskas iemaņas darbā ar digitālajām platformām mākslas un dizaina jomā. Uzsvars tiek vērsts uz praktisko produktu un pakalpojumu  stratēģiskas plānošanas un īstenošanas prasmju apguvi un to mērķtiecīgu izmantošanu, lai izzinātu aktuālus digitālos risinājumus un apgūtu prasmes tos pielietot savā profesionālajā darbībā atbilstoši dizaina domāšanas principiem.

Kurss ir vērsts uz studējošo dizaina domāšanas kompetences attīstību, no produkta idejas līdz projekta praktiskai plānošanai, produkta izstrādei un prototipēšanai, lietotāju pieredzes novērtēšanai un produkta ieviešanai tirgū.

Kursa mērķi:

 • attīstīt un stiprināt izpratni par dizaina domāšanu kā starpdisciplināru problēm-risināšanas pieeju,
 • iepazīstināt ar dizaina un mākslas platformu sniegtajām iespējām katrā dizaina domāšanas posmā,
 • sniegt iemaņas dažāda veida platformu darbības pamatprincipos.

 

Kursa rezultāti:

 • studējošie prot patstāvīgi un pamatoti izvēlēties sava risinājuma realizēšanai atbilstošākos digitālās mākslas un dizaina rīkus;
 • studējošie izmanto dažādas digitālās platformas, programmatūru un tehnoloģijas, lai izpildītu šādas darbības:
 • tirgus situācijas analīze; jomas profesionāļu, labās prakses piemēru un tirgus tendenču identificēšana;
 • projekta plānošana, risināmās problēmas definēšana;
 • idejas koncepta izstrāde;
 • produkta prototipa radīšana;
 • prototipa testēšana, lai gūtu atgriezenisko saiti no lietotāja;
 • produkta ieviešana tirgū.

 

 

 


Studiju kursa ietvars vērsts uz darbplūsmas procesu automatizācijas pieejas apguves un atbilstošas atbalsta lietojumprogrammatūras prasmju apguvi biroja, administratīvā un vadības procesu automatizācijai. Saturiski kursa mērķis ir studējošajiem sniegt daudzpusīgas prasmes darba procesu automatizēšanā ar mūsdienīgu projektu vadības, procesu vadības un cilvēkresursu piesaistēm, kā arī procesu optimizācijas apmācību starpniecību. Kurss tiek balstīts uz digitalizāciju – visaptveroša noteikta procesa pārveide, pielietojot atbilstošas modernās tehnoloģijas pretstatā – tikai papīra dokumentācijas aizvietošana ar elektronisku. Studiju kurss cieši saistīts ar projekta ietvaros izstrādājamu virtuālu / hibrīdu Darbplūsmas procesu automatizācijas laboratoriju. Laboratorijas ietvaros plānots veikt praktiskos darba uzdevumus, tādējādi nodrošinot augstu procesu optimizācijas prasmju apguves līmeni studējošo un plašākas sabiedrības interesentu vidū, kā arī atvērto universitātes kursu klausītāju vidū. Studiju procesā darbplūsmu automatizācijas procesus ir paredzēts segmentēt atbilstoši studiju virzienu pārstāvētās nozares profesiju specifikai.

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem izpratni par darbplūsmas procesiem, to plānošanu un efektivizāciju, kā arī sniegt studējošajiem nepieciešamās iemaņas darbplūsmu procesu automatizācijā.

Kursa rezultāti: Studējošie izprot LEAN5SIGMA6 un citus organizāciju darbību plānošanas ietvarus. Studējošie ieguvuši iemaņas darbā ar darbplūsmu plānošanas rīkiem, spēj identificēt, analizēt un izprast procesus un to etapus. Studējošajiem ir izpratne par efektīvu procesu plānošanu, spēj definēt galvenos plānošanas principus, izveidot procesu plūsmu diagrammas (piemēram, BPMN2). Teorētiskās zināšanas un apgūtās prasmes ļauj izstrādāt organizācijas darba procesu efektivizācijas plānu, izveidot atbilstošas procesu diagrammas un ieviest darba procesu efektivizācijas aktivitātes.Kursa ietvaros studējošie apgūs risinājumus, kas vērsti uz “makerspace” prototipa modeļu un dizaina izstrādes procesa efektivizāciju. Studējošie apgūs pamatprasmes modeļu izstrādē ar brīvpieejas lietojumprogrammatūru un plaši pieejamiem virtuālās realitātes vides redaktoriem, lai veiktu modeļu importu, pēcapstrādi, procesu plūsmu struktūrdiagrammu izveidi un modeļu parametru, t.sk., modeļu dizaina (t.sk., izmērs, krāsa, īpašības, materiālu izvēle) izmaiņas tiešsaistē, izmantojot paplašinātās realitātes risinājumu, un nosacījumos balstītu objektu vizualizāciju ievadi. 

Kursa ietvaros studējošie  apgūs nepieciešamās prasmes, lai studiju gaitā praktiski pielietotu jaunradīto AR/VR vides risinājumu radošo industriju pārstāvjiem.  Jaunais risinājums ir vērsts uz “makerspace” prototipa modeļu un dizaina izstrādes procesa efektivizāciju, kā arī uz plašāku imersīvo tehnoloģiju pielietojumu, piemēram, tādās nozarēs, kā izdevējdarbības nozares (t.sk., imersīvā žurnālistika), skatuves māksla, filmu izstrāde, apģērbu inženierija un modes dizains.

Kursa mērķis: Sniegt studējošajiem izpratni par imersīvo tehnoloģiju un virtuālās realitātes pielietojamību daudzlietotāju režīmā dizaina izstrādē un prototipēšanā un citās radošo industriju darba izpausmes formās.

Kursa rezultāti: Sniegtas iemaņas darbā ar virtuālās realitātes risinājumiem piemērotām modelēšanas valodu saskarēm, apgūtas prasmes komandas darba efektīvai vadīšanai virtuālās realitātes vidē, kā arī apgūta nepieciešamās metodoloģijas pielietošana darba organizācijai.


Kursa ietvaros studējošajiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties un izmēģināt digitālus rīkus, kuri ir nepieciešami gan satura izveidei, gan arī mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitāšu efektivitātes novērtēšanai un analītikai.

Kursa mērķis: attīstīt studējošo prasmes lietot mārketinga un sabiedrisko attiecību digitālus rīkus.

Kursa rezultāti:  studējošie prot lietot digitālus rīkus mārketinga un sabiedrisko attiecību jomā.


Jaunradītais studiju kurss plānots ar mērķi sniegt radošo nozaru un uzņēmējdarbības jomas studējošiem pamatprasmes un zināšanas produktu un pakalpojumu ātrās prototipēšanas pieejā. Kursa ietvaros studējošie tiek apmācīti prototipēšanas pieejā šādās komponentēs: produktu un pakalpojumu izstrādes gaita, klientu vajadzību analīze, prototipēšanas paņēmieni, produkta un pakalpojumu prototipa validēšanas paņēmieni. Vienlaikus kursa saturs sniedz padziļinātu izpratni par izstrādāto produktu un pakalpojumu prototipu plašai mērogošanai un pieejamo lietojumprogrammatūras klāstu, jaunākajām pieejamām tehnoloģijām un attīstības tendencēm. Studiju kursa gaitā  studējošie veic praktisko iemaņu apgūšanu, izstrādājot prototipus, kādā no fiziski tuvāk pieejamām prototipēšanas laboratorijām attālinātā, klātienes vai hibrīda režīmā. 

Studiju kursa īstenošanas gaitā tiek ievērota gan satura segmentācija, pielāgojot kursa saturu atbilstošam studiju virzienam (ar mērķi studējošajam radīt priekšstatu par to, kā konkrētajā nozarē praktiski top kāds pakalpojums vai produkts), gan arī starpdisciplinaritātes princips, īstenojot jauktu komandu grupu darbus ar studējošajiem, kas pārstāv dažādas nozares. Studiju kursa īstenošanas rezultātā tiks veicināta esošās un jauniegādātās infrastruktūras efektīva izmantošana, nodrošināt palielinātu noslodzi.

Kursa mērķis: Sniegt radošo nozaru un uzņēmējdarbības jomu studējošiem pamatprasmes un zināšanas produktu un pakalpojumu ātrās protitipēšanas pieejā.

Kursa rezultāti: Studējošie apguvuši ātrās prototipēšanas pieejas pamatus un atbilstošā programmvidē spēj izstrādāt prototipu modeļus, kā arī sastādīt tālāko prototipa aprobācijas un pielāgošanas izstrādes posmam procesa plānu.


Kredītpunktu skaits ECTS sistēmā: 6 ECTS

Studiju kursa mērķis: attīstīt radošo nozaru un dizaina tehnoloģiju studējošo prasmes digitālu rīku izmantošanā dizainā un mākslā.

Studiju kursa rezultāti (zināšanas, prasmes, kompetences):

 1. Pārzin dažādus digitālos rīkus un tehnoloģijas – grafikas dizainam, projektu vadībai, digitālajam dizainam, produktu dizainam.
 2. Zina koloristikas un krāsu psiholoģijas principus.
 3. Pārzin 3D dizaina izveidi Blender
 4. Prot pielietot Adobe programmatūru grafikas dizaina izveidei nepieciešamajam projektam.
 5. Prot lietot nepieciešamos digitālos rīkus produkta dizaina izstrādei 3. Izveidot 3D dizainu Blender programmā.
 6. Prot renderēt izveidoto 3D modeli.
 7. Implementēt izveidoto 3D modeli spēļu dzinējā

Studiju kursa tematiskais plāns: